JURIDISCHE MEDEDELING

 

Door de internetpagina’s van Terberg RosRoca Group (hierna “Terberg” genoemd) op www.terbergrosroca.com of een van de subsites daarvan (hierna “Site” genoemd) te bezoeken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Het bezoeken van deze site is alleen toegestaan als u akkoord gaat met alle hiernavolgende voorwaarden.

BEPERKTE LICENTIE

Onverminderd in deze mededeling vervatte voorwaarden en alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving verleent Terberg u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk en beperkt recht op het uitsluitend voor persoonlijk gebruik bezoeken, gebruiken en weergeven van deze site en bijbehorende materialen. Voor dit gebruiksrecht, dat op generlei wijze een overdracht van rechten op de site en daarin vervatte materialen inhoudt, gelden de volgende beperkingen: (i) op alle kopieën van de site en materialen dienen alle auteursrechtelijke en andere eigendomsrechtelijke mededelingen van Terberg gehandhaafd te blijven; en (ii) u mag de site of materialen op generlei wijze aanpassen, verspreiden, overdragen of opslaan, noch vermenigvuldigen of publiekelijk (ver)tonen of anderszins gebruiken met welk publiek of commercieel oogmerk dan ook, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming wordt verleend.

AUTEURSRECHT

Op de inhoud van de site rust Copyright © Terberg 2017. Alle niet uitdrukkelijk in deze mededeling verleende rechten zijn voorbehouden.

HANDELSMERKEN

De handelsmerken “Terberg RosRoca Group”, “Terberg”, “Terberg Matec”, “Ros Roca”, “Dennis Eagle”, “HS Fahrzeugbau”, “Resitul” en alle andere handelsmerken van Terberg of zijn dochterondernemingen, evenals productnamen, logo’s, commerciële symbolen, handelsnamen en slogans, al dan niet geregistreerd, en diensten zijn handelsmerken van Terberg.

Uw recht van toegang tot deze site kan niet worden opgevat als het impliciet dan wel bij uitsluiting of anderszins verlenen van enig(e) licentie of recht om op de site verschijnende merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Terberg.

AANPASSING VAN DE SITE

Terberg behoudt zich te allen tijde, en zonder verplichting van voorafgaande kennisgeving, het recht voor om deze site te wijzigen of aan te passen of het recht van toegang ertoe in te trekken. Disclaimer

De inhoud van deze site wordt aangeboden zoals deze is en voor zover beschikbaar. Het gebruik van informatie, tools en diensten op deze site geschiedt enkel voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf en Terberg doet geen beweringen en geeft geen garanties ten aanzien van de nauwkeurigheid of functionaliteit van dergelijke informatie, tools of diensten. Afgezien van wettelijk verplichte garanties wordt met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van de site geen enkele impliciete of expliciete garantie gegeven.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij de toepasselijke wetgeving anders vereist, is Terberg niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, bijzondere of gevolgschade, winstderving of schade als gevolg van bedrijfsuitval welke voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van deze dienst, ook niet als Terberg in kennis is gesteld van dergelijke schade. Terberg is met betrekking tot deze site niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden, vertragingen of storingen en is niet verplicht gebruikers ervan in kennis te stellen wanneer informatie is bijgewerkt. Terberg is niet verantwoordelijk voor enig(e) verlies of schade dat resp. die wordt veroorzaakt door de omstandigheid dat u afgaat op gegevens of diensten vervat in deze site of gegevens die de gebruiker zelf op deze site heeft ingebracht.

LINKS

Terberg aanvaardt geen aansprakelijkheid, doet geen beweringen en geeft geen garanties van welke aard ook ten aanzien van materiaal vervaardigd of gepubliceerd door derden waarnaar deze site middels een link verwijst.

INDIENINGEN

Op de Privacybeleid-webpagina van Terberg staat beschreven hoe Terberg omgaat met persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u deze site bezoekt. Voor alle andere vormen van verstrekking van informatie of inhoud door u gelden de volgende voorwaarden. Wanneer u informatie of materiaal (zoals feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, plannen, bestellingen, verzoeken en dergelijke) indient bij Terberg, bijvoorbeeld per e-mail of via deze site, gaat u ermee akkoord dat: (i) het materiaal niets bevat dat onwettig, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, grof, intimiderend of bedreigend is, of anderszins ongeschikt is voor publicatie; (ii) u alles zult doen wat redelijkerwijs in uw vermogen ligt om te scannen op virussen of andere besmettende of destructieve programma’s e.d., en deze te verwijderen voordat u het betreffende materiaal indient; (iii) u eigenaar bent van het materiaal of het onbeperkte recht hebt om het aan ons ter beschikking te stellen, en dat Terberg het materiaal mag publiceren en/of het materiaal of enige daarin beschreven concepten mag opnemen in onze producten zonder vergoeding, gebruiksbeperkingen, bronvermelding, verantwoording of aansprakelijkheid; en (iv) u geen (gerechtelijke) stappen tegen ons zult ondernemen met betrekking tot materiaal dat u indient, en ons schadeloos zult stellen indien welke partij dan ook (gerechtelijke) stappen tegen ons onderneemt met betrekking tot het materiaal dat u indient.

Copyright © Terberg RosRoca Group 2021

  

 

 

ONS DOEL: DE WERELDWIJDE AFVAL- EN RECYCLINGINDUSTRIE VOORZIEN VAN ROBUUSTE, BETROUWBARE, EFFICIËNTE EN INNOVATIEVE ECOTECHNOLOGIE